Auteur: moderator SV Flakkee

Website beheer

Algemene ledenvergadering 2017

Aan alle leden en aspirant leden van SV Flakkee

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schietvereniging SV Flakkee.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 29 mei 2017, aanvang 20.00 uur.
Plaats: Clubgebouw SV Flakkee, Marnix Gijsenstraat 19, 3245 ME Sommelsdijk.

Agenda

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering 2016
 3. Secretarieel jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag 2016 / en vaststellen begroting voor 2017
 5. Verslag van de kascontrole commissie
 6. Vaststelling nieuwe kascontrole commissie
 7. Verkiezing aftredende bestuursleden Daan en John zijn herkiesbaar
 8. Bestuurs voorstellen
 9. Ingekomen voorstellen van leden (uiterlijk schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering door de voorzitter
 12. Prijsuitreiking clubwedstrijd 2016

Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond

Het bestuur van SV Flakkee

Advertenties

Voorgestelde wijzigingen in de vuurwapenrichtlijn

Beste,

Langs deze weg nodigt Firearms United u uit voor een conferentie op 16-November in Brussel inzake de voorgestelde wijzigingen in de vuurwapenrichtlijn.

U dient zich vóór 9-Nov aan te melden via onderstaande website – op deze pagina vindt u meer achtergrond-informatie over deze conferentie.

https://conference.firearms-united.com/#accreditation

De afgelopen maanden heeft u (sportschutter, verzamelaar, verenigingsbestuurder, handelaar en andere belanghebbenden) ongetwijfeld kennis genomen van de voorgenomen nieuwe Europese vuurwapenrichtlijn.

Dan weet u ook dat de Europese Commissie de wijziging heeft ingediend zonder de wettelijk verplichte zogenaamde “impact assessment”. Deze impact assessment behoort o.a. een feitelijke onderbouwing te geven voor de omvang van het probleem, de onderliggende hoofdoorzaken, mogelijke tegenmaatregelen en aan te geven welke opties er zijn om het probleem aan te pakken en hoe deze in te voeren zijn.

De Europese Commissie heeft deze impact assessment echter niet aangeleverd omdat zij van mening is dat de recente terroristische aanslagen reden genoeg is om de vuurwapenrichtlijn aan te scherpen. Door het niet aanleveren van deze impact assessment overtreedt de EU Commissie dus haar eigen wetgeving. Daarbij komt dat de EU Commissieleden op grove schaal feiten verdraaien.

De Europese Raad heeft de verwarring nog groter gemaakt door – vóórdat het EU Parlement heeft kunnen reageren – zélf een voorstel publiek te maken met daarin maatregelen die nog verder gaan dan de EU Commissie heeft voorgesteld. En de situatie nu is dat er een geheim driegesprek (triloog) plaats heeft tussen EU Commissie, de EU Raad en het EU Parlement om te komen tot een compromis.

Kortom: zowel proces als inhoud rammelt aan alle kanten.


Firearms United heeft daarom zelf het initiatief genomen en organiseert op 16-Nov in Brussel een conferentie
over de zin en onzin van de voorgestelde maatregelen.

En zoals u van Firearms United gewend bent: wij zetten de feiten voor u op een rij en zullen duidelijk maken wat de werkelijke impact is van de voorgestelde maatregelen.

De discussie wordt voorafgegaan door onderstaande sprekers:

– Europarlementariër Bernd Kölmel, ALFA partij, voormalig politieagent, advocaat van het landelijke gerechtshof in Duitsland

– Europarlementariër Dita Charanzova, schaduwrapporteur van ALDE in de IMCO Commissie tijden de triloog

– Europarlementariër Jussie Halla-Aho, lid van het Europees Parlement en lid van beide relevante commissie LIBE en IMCO

– Stephan A. Petroni, voorzitter van FESAC (Foundation for European Societies of Arms Collectors), president van AMACS (Association of Maltese Arms Collectors & Shooters), bestuurslid van ESSF (European Sports Shooting Forum)

– Katja Triebel, bestuurslid van Firearms United (PR en onderzoek), bestuurslid van de GFA (German Rifle Association – PR en onderzoek) en Algemeen directrice van Triebel GmbH

– Tomasz Stepien, president and CEO van Firearms United, adviseur, veiligheids- en inhoudelijk expert

Dus: meldt u zich vandaag nog op genoemde website; het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

https://conference.firearms-united.com/#accreditation

Met vriendelijke groeten, Firearms United Nederland.

Circulaire Wapens en Munitie 2016

Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2016 (hierna: Cwm 2016) aan. Mede naar aanleiding van onder meer twee uitspraken van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 december 2015 is wijziging van de Circulaire aangewezen. In de uitspraken is onder andere is bepaald dat de door de certificerende KNSA aan schietverenigingen gestelde eisen zich niet strikt beperken tot aspecten in het belang van de openbare orde en veiligheid. Van de gelegenheid wordt ook gebruikt om op twee onderdelen de situatie gelijk te trekken voor schutters die lid zijn van schietverenigingen die onder de koepelorganisaties KNTS en KNSA vallen. De wijzigingen hebben concreet plaatsgevonden door middel van tekstwijzigingen in de Onderdelen B/2.1, 2.2.1., 2.2.2.f, 2.2.5g, 2.4.1., 2.4.4. en 2.4.6. Verder zijn kleine tekstuele wijzigingen aangebracht. De Circulaire Wapens en Munitie 2016 treedt daags na publicatie in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2015/2 (Stcrt. 2015, 41295).

stcrt-2016-36563